Konkurs na znaczek (logo) 44 Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę

Jesteś informatykiem? Grafikiem komputerowym? Pątnikiem Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę? To zaproszenie jest skierowane prosto do Ciebie!

 

 

Regulamin konkursu na projekt znaku graficznego (logo)

44. Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę

Organizator konkursu:

Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę, Siedlce, ul. Piłsudskiego 62, 08-110 Siedlce

Cele konkursu:

Celem konkursu jest opracowanie znaku graficznego (logo) 44. Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej (dalej: PPP) na Jasną Górę. Ponadto, celem konkursu są:

•          inspiracja do działań artystycznych szerokiej grupy osób związanych z Pieszą Pielgrzymką Podlaską;

•          uzyskanie najlepszej propozycji znaku graficznego na 44. PPP;

•          promocja i wsparcie utalentowanych artystycznie osób.

1.     Konkurs adresowany jest do grafików komputerowych i amatorów, bez ograniczeń wiekowych. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami autorskimi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.  Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia oraz osoba niepełnoletnia za zgodą opiekunów prawnych.

2.     Konkurs organizowany jest w dniach 18.02- 24.03.2024 r..

3.     Konkurs przewiduje wyłonienie jednego zwycięzcy, którego propozycja zostanie zaprezentowana jako znak graficzny (logo) 44. PPP.

4.     Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w postaci zwolnienia z wpisowego na 44. PPP na Jasną Górę oraz uroczyste, publiczne podziękowanie na Jasnej Górze podczas prezentacji PPP na wałach jasnogórskich w dn. 14 sierpnia 2024 r.Ponadto, informacja o zwycięzcy konkursu i zwycięskim projekcie prezentowana będzie w diecezjalnych mediach: Katolickim Radiu Podlasie, portal Podlasie24.pl i inne.

5.     Warunkiem otrzymania przez Zwycięzcę konkursu nagrody jest przekazanie Organizatorowi majątkowych praw autorskich zwycięskiego znaku graficznego logo. Zwycięzca zobowiązany jest do przeniesienia na Organizatora wszelkich majątkowych praw autorskich do opracowanego projektu (w szczególności do wyłącznego wykorzystania i używania znaku graficznego w działalności Organizatora oraz innych podmiotów za jego zgodą; utrwalania i nieograniczonego zwielokrotniania egzemplarzy każdą możliwą techniką dostępną poprzez drukowanie, skanowanie oraz wykonywanie odbitek; publicznego udostępniania, umieszczania i rozpowszechniania na wydawnictwach, publikacjach, ulotkach i innych materiałach promocyjnych Organizatora. Przez przekazanie praw autorskich rozumie się fakt nadesłania projektu logo i wzięcia udziału w konkursie.

6.     Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania roszczeń względem Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej lub z tytułu jej niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie.

7.     Oceny prac dokona Komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu. Komisja konkursowa podejmuje decyzję zwykłą większością głosów w obecności pełnego jej składu. Komisja konkursowa rozstrzyga Konkurs poprzez wybranie najlepszej pracy konkursowej znaku graficznego (logo). Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w projekcie wybranego znaku graficznego, a Autor projektu zobowiązuje się do konsultacji przekazywanych przez Komisję konkursową sugestii i dokonywania ewentualnych poprawek w projekcie. Komisja konkursowa, przy podejmowaniu decyzji, weźmie pod uwagę wyniki głosowania nad przesłanymi propozycjami, które będzie miało miejsce w dniach 2.04.-14.04.2024 r. na stronie facebook-owej Organizatora, przy czym Komisja konkursowa nie jest zobligowana do wyboru propozycji, która zdobędzie największą liczbę „polubień”.

8.     Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania konkursowego bez konieczności wybrania najlepszej pracy konkursowej znaku graficznego (logo) w przypadku gdyby żadna z przesłanych prac nie spełniła kryteriów niniejszego regulaminu.

9.     Warunki formalne projektu:

Propozycję znaku graficznego należy zaprojektować:

•          na planie koła;

•          z użyciem hasła tegorocznej pielgrzymki: Jestem dzieckiem Boga; 

•          z podaniem informacji, że jest to: 44. Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę;

•          z podaniem roku: 2024 r.

10.  Do propozycji znaku graficznego zaleca się dołączyć opis jego symboliki – własną interpretację. Nie jest to jednak warunek konieczny do zgłoszenia swojej pracy.

11.  Warunki techniczne projektu:

Propozycję znaku graficznego należy zaprojektować:

·       w formacie grafiki wektorowej lub rastrowej (eps, svg, ai, psd, cdr, tiff);

·       w wielkości nie mniejszej niż 2000x2000 pixeli;

·       w rozdzielczości minimum 300 DPI;

·       z wszystkimi fontami zamienionymi na krzywe (w przypadku użycia niestandardowych fontów, należy przesłać je wraz z projektem);

·       z wykorzystaniem palety braw CMYK;

·       tak by miała wartość użytkową: niezależnie od nośnika oraz środka powielania i przekazu, czytelność w skalach, możliwość funkcjonowania w wersji czarno - białej.

Zaprojektowane logo należy przesłać w formacie pdf. Ponadto, należy załączyć otwarty plik źródłowy (z wszystkimi elementami składowymi użytymi w projekcie).

12.  Każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie trzy propozycje znaku graficznego.

13.  Prace konkursowe należy oznaczyć metryczką zawierającą: 

•          imię i nazwisko Autora;

•          dokładny adres zamieszkania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy i nazwę miejscowości);

•          numer telefonu i adres e-mail do korespondencji;

•          w przypadku osoby niepełnoletniej zgodę opiekuna prawnego na wzięcie udziału w konkursie;

14.  Prace konkursowe wraz z metryczkami należy przesyłać do 24.03.2024 r. na adres e-mail:pielgrzymka@pielgrzymka-podlaska.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać: Konkurs na znak graficzny 44. PPP. Prace złożone po wskazanym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

15.  Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu.

16.  Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy.

17.  W konkursie nie mogą brać udziału członkowie komisji konkursowej, a także członkowie ich rodzin.

18.  Prace konkursowe powinny być wolne od jakichkolwiek wad prawnych.

19.  Do Konkursu nie będą dopuszczone zgłoszenia, których treść:

·       narusza godność ludzką:

·       jest sprzeczna z prawem polskim i międzynarodowym;

·       wzywa do nienawiści rasowej, etnicznej lub wyznaniowej;

·       propaguje używki lub przemoc;

·       rani przekonania religijne;

·       może mieć negatywny wpływ na wizerunek Organizatora;

·       jest uznawana powszechnie za naganną moralnie, społecznie niewłaściwą i naruszającą zasady;

·       narusza zasady współżycia społecznego;

·       jest obciążona prawami osób trzecich, w tym prawami autorskimi;

·       przedstawia ofertę komercyjną lub jest reklamą instytucji/firmy;

·       zagraża fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich;

·       zawiera wulgaryzmy, słowa powszechnie uznane za niedopuszczalne lub rażące błędy językowe

Zgłoszenia, które nie będą spełniały wymagań Regulaminu, nie będą poddawane ocenie.

20.  Wyniki konkursu zostaną przekazane jego laureatowi telefonicznie najpóźniej do dnia 16 kwietnia 2024 r. Zostaną również ogłoszone  najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2024 r. na stronie internetowej Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej i na fanpage’u PPP: facebook.com/PielgrzymkaPodlaska.

21.  Udział w konkursie na projekt znaku graficznego(logo) 44. PPP na Jasną Górę jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystywania zwycięskiej propozycji na wszystkich polach eksploatacji: druku i publikacji w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, m.in. drukach, plakatach, ulotkach jak również materiałach informacyjno-promocyjnych nadających się do rozpowszechniania w ramach działalności Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej

22.  Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)) oraz Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (Dekret).

23.  Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem znaku graficznego (logo) ponosi uczestnik Konkursu.

24.  Każdy Autor przyjmuje do wiadomości i potwierdzają, że:

·       ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby udostępniony znak graficzny (logo)  naruszał prawa, w szczególności prawa autorskie oraz dobra osobiste osób trzecich;

·       w przypadku naruszenia przez Autora postanowień niniejszego Regulaminu, Organizator może wykluczyć go z udziału w Konkursie;

·       w przypadku zmiany jakichkolwiek danych zawartych w zgłoszeniu niezwłocznie powiadomi o nich Organizatora.

 

25.  Każdy Autor oświadcza i potwierdza, że:

·       akceptuje wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie;

·       dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz zgodę na podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska – wyłącznie na potrzeby Konkursu;

·       znak graficzny (logo) zgłoszony do Konkursu został wykonany osobiście;

·       znak graficzny (logo) zgłoszony do Konkursu nie narusza żadnych praw osób trzecich, w szczególności jakichkolwiek praw własności przemysłowej oraz praw autorskich;

·       znak graficzny (logo) zgłoszony do Konkursu nie zawiera żadnych treści sprzecznych z porządkiem publicznym;

26.  Sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

27.  Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Konkursu bądź zmianyw harmonogramie wynikłe z przyczyn od niego niezależnych.

28.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestników niewłaściwychlub nieprawdziwych danych, uniemożliwiających przekazanie nagrody.

29.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu.

30.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

1.         Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę, Siedlce, ul. Piłsudskiego 62, reprezentowana przez jej Kierownika ks. Pawła Bieleckiego;

2.         Inspektorem ochrony danych osobowych w Diecezji Siedleckiej jest ks. Andrzej Karwowski, iod.siedlce@gmail.com;

3.         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu promocji,  organizacji oraz rozstrzygnięcia Konkursu, na podstawie art. 7 ust, 1 tiret 1 Dekretu, zgodnie z udzieloną zgodą, której potwierdzeniem jest wzięcie udziału w konkursie na projekt znaku graficznego(logo) 44. PPP na Jasną Górę.

4.         Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 

5.         Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym organom państwowym w zakresie i dla celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa;

6.         Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7.         Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, nie dłuższy jednak niż 1 rok;

8.         Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;

9.         Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6,01-015 Warszawa, kiod@episkopat.pl), jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Dekretu.Najnowsze aktualności

Kategorie

Archiwum

Wesprzyj Pielgrzymkę Podlaską

Przygotowania do pielgrzymki trwają cały rok. Z tego względu chcielibyśmy prosić Was o pomoc w jej organizacji.

Jak mogę pomóc?
Łosice1 sierpnia
Biała Podlaska1 sierpnia
Włodawa31 lipca
Komarówka Podlaska2 sierpnia
Siedlce2 sierpnia
Łuków3 sierpnia
Garwolin3 sierpnia
Wilga3 sierpnia
Ciepielów7 sierpnia
znak wskazujący Częstochowę
Dzień modlitw o powołania8 sierpnia
namiot
Dzień modlitw za służbę zdrowia9 sierpnia
lasek pojednania
Lasek Pojedniania13 sierpnia
Msza Św. w Mirowie13 sierpnia
Wejście pielgrzymki na Jasną Górę14 sierpnia
Uroczystość
Wniebowzięcia NMP
na Jasnej Górze
15 sierpnia
Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com