Regulamin

Zasady uczestnictwa w Pieszej Pielgrzymce Podlaskiej na Jasną Górę

 1. W Pieszej Pielgrzymce Podlaskiej na Jasną Górę może uczestniczyć każdy, kto:
  1. akceptuje jej religijny i pokutny charakter (Msza św., nabożeństwa, konferencje, wspólne modlitwy i śpiewy),
  2. pragnie pogłębić swoją chrześcijańską formację i szczerym sercem poszukuje Boga.
  3. zapisze się u Księdza Przewodnika Grupy ze swojego rejonu,
  4. nie będzie palił tytoniu i pił alkoholu,
  5. zachowa polecenia Kierownictwa Pielgrzymki, Księdza Przewodnika Grupy i Służb Pielgrzymki,
  6. nie będzie tylko biernym uczestnikiem ani przyczyną jakichkolwiek konfliktów,
 2. Każdy zapisany Pielgrzym otrzymuje znaczek, który nosi w widocznym miejscu i Kartę Uczestnictwa, którą zawsze posiada przy sobie i okazuje na żądanie Kierownictwa Pielgrzymki, Księdza Przewodnika Grupy i Służb Pielgrzymki. Zapisując się do określonej Grupy, Pielgrzym pozostaje w niej do końca Pielgrzymki. Nie wolno zmieniać Grupy w trakcie Pielgrzymki.
 3. Noclegi - przede wszystkim w namiotach ustawionych tylko i wyłącznie na wspólnym placu wskazanym przez Kwatermistrzostwo. Dla osób starszych przewidziane są noclegi w pomieszczeniach gospodarzy. Noclegi są zawsze oddzielne dla Sióstr i Braci. Zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 jest podstawowym obowiązkiem wynikającym z przykazania miłości bli?niego. Jako oświetlenia w namiotach i w obrębie gospodarstw używamy tylko i wyłącznie latarek. Na teren noclegu nie wolno przychodzić przed przybyciem Grup. Przebywanie poza Grupami jest równo znaczne z wycofaniem się z Pielgrzymki. Ani Pielgrzym, ani jego rodzina nie może odbierać bagaży i rozstawiać namiotu przed przybyciem Grupy.
 4. Wyżywienie - Kierownictwo organizuje pielgrzymkowe zaopatrzenie. Kuchnia Pielgrzymki przygotowuje herbatę i zupę. Zabieramy ze sobą odpowiednią ilość artykułów spożywczych. Staramy się upowszechniać piękny zwyczaj dzielenia się z innymi. Okazujemy wdzięczność za wszystko, czym jesteśmy częstowani przez mieszkańców, ponieważ jest to znakiem ich bezinteresownej dobroci - Pielgrzymowi z ich strony nic się nie należy!
 5. Kategorycznie nie wolno spożywać lodów! Ponadto rezygnujemy ze spożywania napojów i innych produktów wątpliwego pochodzenia, gdyż są najczęstszą przyczyną groźnych zatruć. Dlatego obowiązuje bezwzględny zakaz zaopatrywania się u przydrożnych handlarzy.
 6. Wyposażenie Pielgrzyma - przede wszystkim wygodne, mocne i rozchodzone buty, peleryna od deszczu, kilka zmian bielizny, obowiązkowo: nakrycie głowy. Obowiązuje strój skromny, zdrowy i wygodny - spodnie zakrywające kolana, koszulki zakrywające ramiona! Wyklucza się używanie obcisłych, elastycznych strojów typu leginsy i innych ubiorów nie pasujących do religijnego i pokutnego charakteru Pielgrzymki. Niewłaściwy strój może być podstawą do usunięcia z Pielgrzymki. Z telefonów komórkowych korzystamy jedynie w czasie postojów i na noclegu (do godz. 22:00).
 7. Zabieramy ze sobą potrzebne nam leki i środki opatrunkowe: kilka bandaży, spirytus salicylowy, środki wzmacniające, witaminy, leki przeciwko przeziębieniu i gorączce, zasypkę itp. Przy zapisie składamy dwa bandaże zwykłe i dwa elastyczne. Służba Medyczna udziela tylko dora?nej pomocy na trasie i w punktach medycznych. Na opatrunki zgłaszamy się bezpośrednio po dojściu na nocleg - Lekarze i Pielęgniarki także mają prawo do odpoczynku! Jeśli mamy poważniejsze wątpliwości, co do stanu swojego zdrowia, konsultujemy się z lekarzem przed Pielgrzymką. W przypadku poważnych problemów zdrowotnych na trasie, Pielgrzymowi przysługuje prawo dwukrotnego skorzystania z przejazdu karetką. Trzeci taki przejazd upoważnia Ks. Kapelana Pielgrzymkowej Służby Zdrowia do stwierdzenia niedyspozycji Pielgrzyma i - po konsultacji z Kierownictwem Pielgrzymki - odesłania go do domu. Zezwolenie na każdorazowy przejazd wpisuje do Karty Uczestnictwa dyplomowana pielęgniarka. Chory, po przybyciu do centralnego Punktu Medycznego w miejscowości noclegowej, pozostaje w nim do przyjścia Grup.
 8. Zabieramy ze sobą różaniec, modlitewnik i śpiewnik, notes i długopis. Przed Pielgrzymką przystępujemy do spowiedzi.
 9. Zapas żywności i ubrań zapakowany do torby lub plecaka ((bez stelaża!), namiot i śpiwór - zdajemy na samochód bagażowy swojej Grupy. Butli gazowych, misek i wiaderek plastikowych nie wolno pakować do bagażu - należy zdać je bezpośrednio Kierowcy.
 10. Osoby, które włączają się do udziału w Pielgrzymce na trasie, zapisują się u Przewodnika Grupy i otrzymują znaczek i Kartę Uczestnictwa.
 11. Udział osób nieletnich w Pielgrzymce:
  1. do lat 15 - w towarzystwie osoby dorosłej, idącej w tej samej Grupie, posiadającej pisemne upoważnienie rodziców dziecka odnośnie do podjęcia decyzji o interwencji medycznej (operacji).
  2. w wieku 15 -18 lat - na podstawie pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów, przedstawionego przy zapisie i wpisu do Karty Uczestnictwa zgody rodziców na to, by Ks. Kapelan Pielgrzymkowej Służby Zdrowia mógł podjąć decyzję o interwencji medycznej (operacji).
 12. Wszyscy uczestnicy "rekolekcji w drodze" starają się:
  1. czynnie uczestniczyć w Liturgii i w programie realizowanym w Grupie,
  2. o wymianę duchowych wartości wewnątrz Grupy i wobec ludzi spotykanych na trasie,
  3. tworzyć atmosferę życzliwości, wzajemnej troski, pogody ducha.
  4. zwracać się do siebie mówiąc; "bracie", "siostro", a nie: "pan", "pani",
  5. zachować porządek, czystość i zdyscyplinowanie.
 13. Przy zapisie uczestnik pielgrzymki wyraża zgodę na:
  1. Fotografowanie i filmowanie wizerunku w celu upamiętnienia pielgrzymki i późniejszej promocji.
  2. Wykorzystywanie jego danych osobowych do celów organizacyjnych pielgrzymki. Szczegóły dotyczące RODO są dostępne w zakładce Polityka Prywatności oraz na formularzu zapisu.
 14. Po Pielgrzymce - w ciągu roku uczestniczymy w spotkaniach Grupy.
 15. Za nieprzestrzeganie Regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem Pielgrzymki, przewiduje się upomnienie z wpisem do Karty Uczestnictwa, a jeśli to nie okazałoby się skuteczne - natychmiastowe usunięcie z Pielgrzymki z podaniem nazwiska usuniętego Pielgrzyma do wiadomości pątników, rodziców lub rodziny oraz Księdza Proboszcza jego Parafii.
 16. Osoby odwiedzające Pielgrzymów zostawiają samochody w miejscu noclegów! Nikt nie może towarzyszyć Pielgrzymce samochodem osobowym! Za niewłaściwe zachowanie Gościa konsekwencje ponosi Pielgrzym, do którego przybył!

Zasady niepisane i tradycje pielgrzymkowe

Osoby, które wiele lat pielgrzymują do Tronu Jasnogórskiej Pani, dobrze znają pewne zasady, które zapisane są w sercach Pątników, ale o których nie zawsze wiedzą lub pamiętają ci, którzy wyruszają po raz pierwszy. Warto więc może przypomnieć, że:

 1. Pielgrzymowi - na noclegach i postojach - ze strony Gospodarzy nic się nie należy! Wszystko otrzymuje z ich dobroci i dlatego winien okazać im szczerą i wielką wdzięczność;
 2. wdzięczność i wysoka kultura obowiązuje na każdym noclegu czy odpoczynku, gdyż jest to świadectwo o całej Pielgrzymce;
 3. w czasie Pielgrzymki nie pijemy alkoholu pod żadną postacią i pod żadnym pozorem nie palimy papierosów, nie mówiąc już o narkotykach;
 4. staramy się upowszechniać piękny zwyczaj dzielenia się z innymi tym, co mamy, najlepiej przygotowując wspólnie posiłki, pomagając sobie nawzajem w rozstawianiu namiotów, przyniesieniu wody, itd.;
 5. zwracamy uwagę na kondycję osób idących obok, zwłaszcza starszych, pomagając im - w razie potrzeby - ponieść plecak, lub robiąc im zakupy na postoju;
 6. jak najczęściej wyręczamy Siostry Pielęgniarki w niesieniu podręcznych toreb z lekami, a na postoju, gdy Siostry zajęte są robieniem opatrunków, częstujemy je kanapkami lub napojem;
 7. Siostry Pielęgniarki, lub lekarzy, jeżeli zamierzają zrobić zakupy z pielgrzymkowym zaopatrzeniu - przepuszczamy bez kolejki;
 8. chętnie angażujemy się w prowadzenie modlitw w Grupie przez mikrofon, także chętnie włączamy się w niesienie znaczków i tub, nie oczekując wielokrotnych próśb Księdza Przewodnika;
 9. w miarę możliwości - włączamy się do posługi w służbie muzycznej, liturgicznej lubporządkowej w swojej Grupie, na zasadach określonych już wcześniej przez Kierownictwo Pielgrzymki;
 10. punktualnie przybywamy na Mszę Świętą i na Apel, sprawnie schodzimy na odpoczynek wmiejscu wskazanym przez Służbę Przemarszu, podobnie sprawnie wychodzimy z odpoczynku na trasę;
 11. wędrujemy w obrębie swojej Grupy, nie wyprzedzając znaczka z numerem Grupy, ani kabla, łączącego tuby nagłośnieniowe, nie tworząc też z tyłu tak zwanego "ogona"; absolutnie nie idziemy pomiędzy Grupami, gdyż jest to ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia - w przypadku zgubienia swojej Grupy na odpoczynku, idziemy z inną Grupą aż do następnego odpoczynku;
 12. w miejscowościach noclegowych nie odłączamy się od Grupy celem "wproszenia" się do kogoś zmieszkańców na nocleg, albo do łazienki - korzystamy tylko z tych miejsc noclegowych, które wskaże Kwatermistrz Grupy, w porozumieniu z Kwatermistrzostwem Centralnym;
 13. jeżeli odległość kwatery, na której nocujemy, od miejsca wieczornego Apelu jest dość duża - modlimy się słowami Apelu na kwaterze, zapraszając do modlitwy Gospodarzy; idąc zaś na Apel - także warto Gospodarzy ze sobą zabrać;
 14. wyruszając z każdego postoju czy noclegu, obowiązkowo dziękujemy przez mikrofon tym, którzy nas częstowali lub gościli - można im zadedykować pierwszą piosenkę;
 15. mając więcej czasu na noclegu, można zrobić pogodny wieczór w Grupie, nie może się on jednak wiązać z rozpaleniem ogniska (ze względu na zagrożenie pożarowe), ani z meczem w piłkę nożną (ze względu na zastraszającą ilość kontuzji, które później musi leczyć Pielgrzymkowa Służba Zdrowia, działająca przecież nieodpłatnie, a mająca i tak zbyt dużo pracy z powodu naszych odcisków) - zechciejmy nie upierać się przy niedobrych zwyczajach, miejmy na względzie nie tylko swoje prywatne dobro czy chęć rozrywki lub zabawy, ale patrzmy szerzej i z wyobraźnią;
 16. nie pasuje do atmosfery pielgrzymkowej widok na trasie Pątnika ze słuchawkami na uszach; natomiast zasady korzystania z telefonów komórkowych omówione były wcześniej: korzystamy znich na postojach i na noclegu, ale tylko do godziny 22:00;
 17. pod żadnym pozorem nie kąpiemy się w rzekach lub jeziorach, spotkanych na trasie, gdyż może się to skończyć nieszczęściem - z uwagi na przemęczenie mięśni długotrwałym wysiłkiem.

Zasady poruszania się po drodze

 1. Oznakowanie kolumny w warunkach niedostatecznej widoczności:
  1. pierwszy i ostatni z lewej strony niosą latarki
  2. pierwszy ze światłem białym skierowanym do przodu
  3. ostatni ze światłem czerwonym skierowanym do tyłu
 2. Jeśli kolumna przekracza 20 m idący po lewej stronie z przodu i z tyłu używają elementów odblaskowych, ponadto idący z lewej strony niosą dodatkowe latarki ze światłem białym rozmieszczone co 10m.
 3. Światło latarek winno być widoczne z odległości co najmniej 150m.
 4. Zabrania się ruchu kolumny po drodze publicznej w czasie mgły.
 5. Kierujący kolumną pieszych winien mieć ukończone 18 lat. Winien stosować się do znaków i sygnałów drogowych oraz sygnałów podawanych przez kierującego ruchem drogowym.
 6. Zakazuje się poruszania kolumn po autostradach i drogach ekspresowych.
 7. Zabrania się:
  1. pozostawiania na drodze przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu;
  2. zaśmiecania drogi.
 8. Kierujący kolumną i uczestnicy kolumny są zobowiązani zachować ostrożność lub, gdy ustawa tego wymaga - szczególną ostrożność. Jeśli spowodują zagrożenie bezpieczeństwa są zobowiązani do niezwłocznego usunięcia zagrożenia i uprzedzać o tym zagrożeniu innych uczestników ruchu.
 9. Muszą zastosować zasadę ograniczonego zaufania, gdy wskazują na to okoliczności na drodze. Winni stosować się do poleceń kierującego ruchem drogowym.
 10. Kierujący pojazdem jest zobowiązany podczas przejeżdżania obok kolumny do zachowania szczególnej ostrożności i zachowania odstępu, co najmniej 1m.
 11. Jadąc przez skrzyżowanie, przez które przechodzi kolumna pieszych kierowca nie może kolumny rozdzielać.

Wesprzyj Pielgrzymkę Podlaską

Przygotowania do pielgrzymki trwają cały rok. Z tego względu chcielibyśmy prosić Was o pomoc w jej organizacji.

Jak mogę pomóc?
Łosice1 sierpnia
Biała Podlaska1 sierpnia
Włodawa31 lipca
Komarówka Podlaska2 sierpnia
Siedlce2 sierpnia
Łuków3 sierpnia
Garwolin3 sierpnia
Wilga3 sierpnia
Ciepielów7 sierpnia
znak wskazujący Częstochowę
Dzień modlitw o powołania8 sierpnia
namiot
Dzień modlitw za służbę zdrowia9 sierpnia
lasek pojednania
Lasek Pojedniania13 sierpnia
Msza Św. w Mirowie13 sierpnia
Wejście pielgrzymki na Jasną Górę14 sierpnia
Uroczystość
Wniebowzięcia NMP
na Jasnej Górze
15 sierpnia
Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com