Regulamin

Zasady uczestnictwa w Pieszej Pielgrzymce Podlaskiej na Jasną Górę

 1. W Pieszej Pielgrzymce Podlaskiej na Jasną Górę może uczestniczyć każdy, kto:
  1. akceptuje jej religijny i pokutny charakter (Msza św., nabożeństwa, konferencje, wspólne modlitwy i śpiewy);
  2. pragnie pogłębić swoją chrześcijańską formację i szczerym sercem poszukuje Boga;
  3. zapisze się u Księdza Przewodnika Grupy;
  4. nie będzie spożywał alkoholu, przyjmował środków odurzających oraz powstrzyma się od palenia tytoniu;
  5. będzie stosował się do poleceń Kierownictwa Pielgrzymki, Księdza Przewodnika Grupy i Służb Pielgrzymki,
  6. nie będzie biernym uczestnikiem ani przyczyną jakichkolwiek konfliktów,
 2. Każdy zapisany Pielgrzym otrzymuje znaczek, który nosi w widocznym miejscu i Kartę Uczestnictwa, którą zawsze posiada przy sobie i okazuje na żądanie Kierownictwa Pielgrzymki, Księdza Przewodnika Grupy i Służb Pielgrzymki. Zapisując się do określonej Grupy, Pielgrzym pozostaje w niej do końca Pielgrzymki. Nie wolno zmieniać Grupy w trakcie Pielgrzymki.
 3. Noclegi - w namiotach ustawionych tylko i wyłącznie na wspólnym placu wskazanym przez Kwatermistrzostwo. Osoby starsze, rodziny z małymi dziećmi zgłaszają chęć spania na kwaterze podczas zapisów na Pielgrzymkę, a później Przewodnikowi i kwatermistrzowi grupy. Noclegi są zawsze oddzielne dla Sióstr i Braci. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00. Stanowi to podstawowy obowiązek wynikający z przykazania miłości bliźniego. Jako oświetlenia w namiotach i w obrębie gospodarstw używamy tylko i wyłącznie latarek. Na teren noclegu nie wolno przychodzić przed przybyciem Grup. Przebywanie poza Grupami jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego uczestnictwa w Pielgrzymce. Ani Pielgrzym, ani jego rodzina nie może odbierać bagaży i rozstawiać namiotu przed przybyciem Grupy.
 4. Wyżywienie - Kierownictwo organizuje pielgrzymkowe zaopatrzenie. Kuchnia Pielgrzymki przygotowuje zupę. Zabieramy ze sobą odpowiednią ilość artykułów spożywczych. Staramy się rozpowszechniać piękny zwyczaj dzielenia się z innymi. Okazujemy wdzięczność za wszystko, czym jesteśmy częstowani przez mieszkańców, ponieważ jest to znakiem ich bezinteresownej dobroci - Pamiętajmy o podstawowej zasadzie: PIELGRZYMOWI Z ICH STRONY NIC SIĘ NIE NALEŻY!
 5. Kategorycznie nie wolno spożywać lodów, napojów i innych produktów wątpliwego pochodzenia, gdyż są najczęstszą przyczyną groźnych zatruć. 
 6. Wyposażenie Pielgrzyma - wygodne, mocne i rozchodzone buty, peleryna od deszczu, kilka zmian bielizny, obowiązkowo: nakrycie głowy. Obowiązuje strój skromny i wygodny - spodnie zakrywające kolana oraz koszulki zakrywające ramiona! Należy unikać obcisłych, elastycznych strojów typu leginsy i innych ubiorów niepasujących do religijnego i pokutnego charakteru Pielgrzymki. Niewłaściwy strój może być podstawą do usunięcia z Pielgrzymki. Z telefonów komórkowych korzystamy jedynie w czasie postojów i na noclegu (do godz. 22:00).
 7. Zabieramy ze sobą potrzebne nam leki i środki opatrunkowe: kilka bandaży, spirytus salicylowy, środki wzmacniające, witaminy, leki przeciwko przeziębieniu i gorączce, zasypkę itp. Służba Medyczna udziela tylko doraźnej pomocy na trasie i w punktach medycznych. Do punktu pomocy medycznej, po dojściu na nocleg, nie zgłaszajmy się przed samym Apelem, a tym bardziej po jego zakończeniu - Lekarze i Pielęgniarki także mają prawo do odpoczynku! Jeśli mamy poważniejsze wątpliwości, co do stanu swojego zdrowia, konsultujemy się z lekarzem przed Pielgrzymką. Kilkukrotny przejad Pielgrzyma transportem pielgrzymkowym upoważnia Ks. Kapelana Pielgrzymkowej Służby Zdrowia do stwierdzenia niedyspozycji Pielgrzyma i - po konsultacji z Kierownictwem Pielgrzymki - odesłania go do domu. Zezwolenie na każdorazowy przejazd wpisuje do Karty Uczestnictwa osoba posługująca w grupie jako Służba Medyczna. Chory, po przybyciu do centralnego Punktu Medycznego w miejscowości noclegowej, pozostaje w nim do przyjścia Grup.
 8. Zabieramy ze sobą różaniec, modlitewnik i śpiewnik, notes i długopis. Przed Pielgrzymką przystępujemy do spowiedzi.
 9. Zapas żywności i ubrań zapakowany do torby lub plecaka (bez stelaża!), namiot i śpiwór - zdajemy na samochód bagażowy swojej Grupy. Butli gazowych, misek i wiaderek plastikowych nie wolno pakować do bagażu - należy zdać je bezpośrednio Kierowcy. Przypominamy, że łączna waga wszystkich rzeczy, zdanych przez jednego Pielgrzyma na samochód bagażowy, nie może przekraczać 20 kg.
 10. Osoby, które włączają się do Pielgrzymki w trakcie jej trwania, zapisują się u Przewodnika Grupy lub wyznaczonej przez Niego osoby z sekretariatu Grupy i i otrzymują znaczek oraz Kartę Uczestnictwa.
 11. Udział osób nieletnich w Pielgrzymce:
  1. do lat 15 - w towarzystwie osoby dorosłej, idącej w tej samej Grupie, posiadającej pisemne upoważnienie rodziców dziecka odnośnie do podjęcia decyzji o interwencji medycznej (operacji).
  2. w wieku 15 -18 lat - na podstawie pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów, przedstawionego przy zapisie i wpisu do Karty Uczestnictwa zgody rodziców na to, by Ks. Kapelan Pielgrzymkowej Służby Zdrowia mógł podjąć decyzję o interwencji medycznej (operacji).
 12. Wszyscy uczestnicy "rekolekcji w drodze" starają się:
  1. czynnie uczestniczyć w Liturgii i w programie realizowanym w Grupie,
  2. wymieniać duchowymi wartościami wewnątrz Grupy i wobec ludzi spotykanych na trasie,
  3. tworzyć atmosferę życzliwości, wzajemnej troski, pogody ducha.
  4. zwracać się do siebie mówiąc; "bracie", "siostro", a nie: "pan", "pani",
  5. zachować porządek, czystość i zdyscyplinowanie.
 13. Przy zapisie uczestnik pielgrzymki wyraża zgodę na:
  1. Fotografowanie i filmowanie wizerunku w celu upamiętnienia pielgrzymki i późniejszej promocji.
  2. Wykorzystywanie jego danych osobowych do celów organizacyjnych pielgrzymki. Szczegóły dotyczące RODO są dostępne w zakładce Polityka Prywatności oraz na formularzu zapisu.
 14. Po Pielgrzymce - w ciągu roku uczestniczymy w spotkaniach Grupy.
 15. Za nieprzestrzeganie Regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem Pielgrzymki, przewiduje się upomnienie z wpisem do Karty Uczestnictwa, a jeśli to nie okazałoby się skuteczne - natychmiastowe usunięcie z Pielgrzymki z podaniem nazwiska usuniętego Pielgrzyma do wiadomości pątników, rodziców lub opiekunów prawnych oraz Księdza Proboszcza jego Parafii.
 16. Osoby odwiedzające Pielgrzymów zostawiają samochody w miejscu noclegów! Nikt nie może towarzyszyć Pielgrzymce samochodem osobowym! O pomoc w przetransportowaniu pojazdu na nocleg można zwrócić się do ks. Przewodnika.
 17. Za niewłaściwe zachowanie Gościa konsekwencje ponosi Pielgrzym, do którego przybył!

Zasady wynikające z tradycji Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej:

Osoby, które wiele lat pielgrzymują do Tronu Jasnogórskiej Pani, dobrze znają pewne zasady, które zapisane są w sercach Pątników, ale o których nie zawsze wiedzą lub pamiętają ci, którzy wyruszają po raz pierwszy. Warto więc może przypomnieć, że:

 1. Pielgrzymowi  - na noclegach i postojach - ze strony Gospodarzy nic się nie należy! Wszystko otrzymuje z ich dobroci i dlatego winien okazać im szczerą i wielką wdzięczność;
 2. wdzięczność i wysoka kultura obowiązuje na każdym noclegu czy odpoczynku, gdyż jest to świadectwo, które świadczy o całej Pielgrzymce;
 3. staramy się upowszechniać piękny zwyczaj dzielenia się z innymi tym, co mamy, najlepiej przygotowując wspólnie posiłki, pomagając sobie nawzajem w rozstawianiu namiotów, przyniesieniu wody, itd.;
 4. zwracamy uwagę na kondycję osób idących obok, zwłaszcza starszych, pomagając im - w razie potrzeby - ponieść plecak, lub robiąc im zakupy na postoju;
 5. jak najczęściej wyręczamy Siostry Pielęgniarki w niesieniu podręcznych toreb z lekami, a na postoju, gdy Siostry zajęte są robieniem opatrunków, częstujemy je kanapkami lub napojem;
 6. Siostry Pielęgniarki, lub lekarzy, jeżeli zamierzają zrobić zakupy z pielgrzymkowym zaopatrzeniu - przepuszczamy bez kolejki;
 7. chętnie angażujemy się w prowadzenie modlitw w Grupie przez mikrofon, także chętnie włączamy się w niesienie znaczków i tub, nie oczekując wielokrotnych próśb Księdza Przewodnika;
 8. w miarę możliwości - włączamy się do posługi w służbie muzycznej, liturgicznej lub porządkowej w swojej Grupie, na zasadach określonych już wcześniej przez Kierownictwo Pielgrzymki;
 9. punktualnie przybywamy na Mszę Świętą i na Apel, sprawnie schodzimy na odpoczynek w miejscu wskazanym przez Służbę Przemarszu, podobnie sprawnie wychodzimy z odpoczynku na trasę;
 10. wędrujemy w obrębie swojej Grupy, nie wyprzedzając znaczka z numerem Grupy, ani kabelka, łączącego tuby nagłośnieniowe, nie tworząc też z tyłu tak zwanego "ogona"; absolutnie nie idziemy pomiędzy Grupami, gdyż stanowi to ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia - w przypadku zgubienia swojej Grupy na odpoczynku, idziemy z inną Grupą aż do następnego odpoczynku;
 11. w miejscowościach noclegowych nie odłączamy się od Grupy celem "wproszenia" się do kogoś z mieszkańców na nocleg, albo do łazienki - korzystamy tylko z tych miejsc noclegowych, które wskaże Kwatermistrz Grupy, w porozumieniu z Kwatermistrzostwem Centralnym;
 12. jeżeli odległość kwatery, na której nocujemy, od miejsca wieczornego Apelu jest dość duża - modlimy się słowami Apelu na kwaterze, zapraszając do modlitwy Gospodarzy; idąc zaś na Apel - także warto Gospodarzy ze sobą zabrać;
 13. wyruszając z każdego postoju czy noclegu, obowiązkowo dziękujemy przez mikrofon tym, którzy nas częstowali lub gościli - można im zadedykować pierwszą piosenkę;
 14. mając więcej czasu na noclegu, można zrobić pogodny wieczór w Grupie, nie może się on jednak wiązać z rozpaleniem ogniska (ze względu na zagrożenie pożarowe), ani z meczem piłki nożnej (ze względu na dużą ilość kontuzji, których leczeniem zajmuje się później Pielgrzymkowa Służba Zdrowia, działająca nieodpłatnie, a mająca i tak zbyt dużo pracy z powodu naszych odcisków) - zechciejmy nie upierać się przy niedobrych zwyczajach, miejmy na względzie nie tylko swoje prywatne dobro czy chęć rozrywki lub zabawy, ale patrzmy szerzej i z wyobraźnią;
 15. do atmosfery pielgrzymkowej nie pasuje widok na trasie Pątnika ze słuchawkami na uszach; natomiast zasady korzystania z telefonów komórkowych omówione były wcześniej: korzystamy z nich na postojach i na noclegu, ale tylko do godziny 22:00;
 16. na noclegu nie organizujemy dyskotek i zabaw o charakterze świeckim.
 17. pod żadnym pozorem nie kąpiemy się w rzekach lub jeziorach, spotkanych na trasie, gdyż może to wywołąć negatywne skutki- z uwagi na przemęczenie mięśni długotrwałym wysiłkiem.

Zasady poruszania się Pielgrzyma po drodze

 1. Pątnik idący w grupie zorganizowanej porusza się prawą stroną pasa drogowego. W każdym innym przypadku lewą - zgodnie z prawem o ruchu drogowym.
 2. Winien stosować się do znaków i sygnałów drogowych oraz sygnałów podawanych przez kierującego ruchem drogowym (Zarówno wyznaczonych do tego Służb Pielgrzymki jak również funkcjonariuszy publicznych).
 3. Oznakowanie grupy:
  1. porządkowi kierujący ruchem posługują się tarczą i są ubraniu w kamizelki odblaskowe. W nocy lub w przypadku gęstej mgły posługują się latarkami;
  2. pierwszy ze światłem zielonym skierowanym do przodu;
  3. ostatni ze światłem czerwonym skierowanym do tyłu;
 4. Światło latarek winno być widoczne z odległości co najmniej 150m.
 5. Kierujący grupą pieszych winien mieć ukończone 18 lat i posiadać stosowne uprawnienia.
 6. Zakazuje się poruszania kolumn po autostradach i drogach ekspresowych.
 7. Zabrania się:
  1. pozostawiania na drodze przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu;
  2. zaśmiecania drogi.
 8. Kierujący ruchem i uczestnicy pielgrzymki są zobowiązani zachować ostrożność lub, gdy ustawa tego wymaga - szczególną ostrożność. Jeśli spowodują zagrożenie bezpieczeństwa są zobowiązani do niezwłocznego usunięcia zagrożenia i uprzedzać o tym zagrożeniu innych uczestników ruchu.
 9. Należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy grupami w kolumnie pieszej (min. 100 m).
 10. Kierowcy są zobowiązani do stosowania się do poleceń kierującego ruchem drogowym.
 11. Kierujący pojazdem jest zobowiązany podczas przejeżdżania obok kolumny do zachowania szczególnej ostrożności i zachowania odstępu, co najmniej 1m od kolumny pieszej.
 12. Należy zawsze stosować zasadę ograniczonego zaufania.

Wesprzyj Pielgrzymkę Podlaską

Przygotowania do pielgrzymki trwają cały rok. Z tego względu chcielibyśmy prosić Was o pomoc w jej organizacji.

Jak mogę pomóc?
Łosice1 sierpnia
Biała Podlaska1 sierpnia
Włodawa31 lipca
Komarówka Podlaska2 sierpnia
Siedlce2 sierpnia
Łuków3 sierpnia
Garwolin3 sierpnia
Wilga3 sierpnia
Ciepielów7 sierpnia
znak wskazujący Częstochowę
Dzień modlitw o powołania8 sierpnia
namiot
Dzień modlitw za służbę zdrowia9 sierpnia
lasek pojednania
Lasek Pojedniania13 sierpnia
Msza Św. w Mirowie13 sierpnia
Wejście pielgrzymki na Jasną Górę14 sierpnia
Uroczystość
Wniebowzięcia NMP
na Jasnej Górze
15 sierpnia
Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com