Biuletyn pielgrzymów duchowych - 12.08.2014r.

5
CODZIENNY BIULETYN INFORMACYJNY
DLA PIELGRZYMÓW DUCHOWYCH

12 sierpnia 2014.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
 1. Dzisiaj przebyliśmy etap z Żelisławic i Żelisławiczek do Przyrowa, długości 35 km i z Czarncy do Zarębic i Stanisławówki, długości 35 km, przechodząc przez parafie: Secemin, Koniecpol, Św. Anna. Nocujemy na terenie parafii Przyrów.
 2. Baza znajduje się w sali przy kościele w Przyrowie.
  Kuchnia znajduje się: przy remizie (w tzw. brzóskach). W ostatnim menu w czasie tegorocznej pielgrzymki Kuchnia proponuje następujące zupy: pomidorową, grochową, jarzynową, zacierkową i krupnik.
 3. W ostatnich dniach dołączyło do nas wielu Gości, którzy pozostaną z nami do końca Pielgrzymki Osoby dojeżdżające prosimy, by nie utrudniały Pielgrzymce przemarszu i nie towarzyszyły samochodami idącym Pielgrzymom. Prosimy także, aby przyjeżdżając wcześniej, nie zajmowały sobie kwater w Mirowie, a także – by odpowiednio zachowały się na polu namiotowym, aby potem – z powodu niewłaściwego zachowania – pole to nie zostało Grupie odebrane.
 4. Apel w kościele w Przyrowie dla grup nocujących w sąsiedztwie kościoła, pozostałe Grupy na polach namiotowych.
 5. Do celu naszego pielgrzymowania – Jasnej Góry pozostał już tylko jeden dzień. Jest to ostatnia szansa, by zastanowić się, co nowego wnoszą te „rekolekcje w drodze” w moje duchowe życie, czy jestem już pojednany z Bogiem i ludźmi, czy przyjmuję Chrystusa do swego serca w Komunii Świętej? Czy chcę naprawdę pójść za Nim? Czy ze względu na miłość Jezusa Chrystusa potrafię żyć w jedności z bratem i siostrą? Czy już podjąłem jakieś konkretne postanowienie z tych rekolekcji? Módlmy się za siebie nawzajem o trwałe owoce Pielgrzymki w codziennym życiu, szczególnie – módlmy się za tych, którzy jeszcze odwlekają sakramentalne pojednanie z Jezusem.
 6. Jutro :
  kolumna siedlecka:
  - wstanie o godz. 3.45, wymarsz o godz. 4.30.
  kolumna bialska:
  - wstanie o godz. 4.15, wymarsz o godz. 5.00.
  Obie kolumny idą razem, rotacja Grup na odpoczynkach – w obrębie kolumn.
 7. Szczególnym momentem jutrzejszego dnia jest nasze przeżycie wspólnoty w Lasku Pojednania. Uwielbiać będziemy Boga za Jego miłość. Przepraszać będziemy za ludzkie ułomności, osłabiające naszą miłość do Boga i do drugiego człowieka, a także – dziękować Bogu za ducha wspólnoty pielgrzymkowej. Niech rachunek sumienia, którego dokonamy i doświadczenie ducha braterskiej jedności, będą dla nas impulsem do dalszej, popielgrzymkowej, systematycznej pracy nad sobą.
 8. Msza Święta o godz. 18.00 w Mirowie. Mszy Świętej przewodniczy Ks. Bp Kazimierz Gurda, Biskup Siedlecki, koncelebrować będą: Ks. Bp Piotr Sawczuk oraz kapłani posługujący w pielgrzymce. Podczas tej Eucharystii dwie pary zawrą sakramentalne małżeństwa. Przed Mszy Święta funkcjonować będzie punkt zaopatrzenia, w którym będzie można nabyć pamiątki z pielgrzymki, jak różańce, kubki, znaczki bez numeru grupy oraz smycze.
 9. 14 sierpnia o godz. 18.30 przed kościołem w Mirowie zagra dla pątników 34. Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej zespół Full Power Spirit. Serdecznie zapraszamy.
  Dziś o godzinie 21.40 ostatnia w czasie tegorocznej pielgrzymki audycja ze studia plenerowego. Zachęcamy Pielgrzymów Duchowych do równie aktywnego udziału, jak przed tygodniem…
 

ROZMYŚLANIE 11
ŚMIERĆ JEZUSA JAKO WYDARZENIE HISTORYCZNE

Wyznajemy naszą wiarę w to, co stanowi centralną prawdę mesjańskiego posłannictwa Jezusa Chrystusa: Chrystus jest Odkupicielem świata za sprawą Swojej krzyżowej śmierci. Upamiętniamy śmierć Chrystusa także jako wydarzenie historyczne, o którym dowiadujemy się, podobnie jak o całym Jego życiu, z pewnych i wiarygodnych źródeł. Na podstawie tych samych źródeł możemy i chcemy poznać i zrozumieć również historyczne okoliczności tej śmierci, o której wierzymy, iż była „ceną” Odkupienia człowieka wszystkich czasów.
Ewangelista Marek w zapisie procesu przed Piłatem zaznacza, iż Chrystus został „wydany przez zawiść”. Wiadomo, że już początek nauczania Jezusa w rodzinnym Nazarecie prowadzi do konfliktu. Trzydziestoletni Nazarejczyk bowiem, przemawiając w Synagodze, wskazuje na siebie jako Tego, na którym wypełnia się Izajaszowa zapowiedź Mesjasza, co wśród słuchaczy wywołuje zdziwienie i oburzenie, tak że chcą Go strącić z góry, „na której ich miasto było zbudowane (…). On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się”.
Wydarzeniem, które ostatecznie przerodziło się w decyzję zgładzenia Jezusa, był wskrzeszenie Łazarza w Betanii. Na zebraniu Wysokiej Rady stwierdzono: „ten człowiek czyni wiele znaków. Jeżeli Go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w Niego, i przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród”. Wobec tych przewidywań i obaw Kajfasz, najwyższy kapłan, wypowiedział się w sposób następujący: „lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród”. „Tego więc dnia postanowili Go zabić”. Tak więc Jan ukazuje podwójny aspekt stanowiska przyjętego przez Kajfasza. Z ludzkiego punktu widzenia, wypowiedź Kajfasza jest próbą usprawiedliwienia wyroku, który z powodów politycznych skazywał na śmierć niewinnego człowieka. Z nadrzędnego natomiast punktu widzenia, który przyjmuje i wyraża Ewangelista, słowa Kajfasza – niezależnie od jego intencji – zawierają treść autentycznie prorocką co do tajemnicy śmierci Chrystusa według zbawczego planu Boga.
Historyczną odpowiedzialność za tę śmierć ponoszą ludzie, których wskazują Ewangelie, częściowo po imieniu. Jeśli zaś chodzi o odpowiedzialność w sumieniu, nie można zapomnieć tych słów Chrystusa na krzyżu: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”. Echo tych słów odnajdujemy w wypowiedzi Piotra po Pięćdziesiątnicy: „Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi”. Jakże wielki to wyraz szacunku dla tajemnicy ludzkiego sumienia, nawet w wypadku tej największej zbrodni popełnionej w dziejach: zabójstwa Chrystusa!
Tak więc, idąc za przykładem Jezusa i Piotra, chociaż trudno negować odpowiedzialność tych ludzi, którzy byli rzeczywiście odpowiedzialni za śmierć Chrystusa, my także patrzymy na te wydarzenia w świetle odwiecznego zamierzenia Boga, który przeznaczył umiłowanego Syna na ofiarę za grzechy wszystkich ludzi. W tej nadrzędnej perspektywie zdajemy sobie sprawę, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za krzyżową śmierć Chrystusa z powodu grzechów: wszyscy – w takiej mierze, w jakiej przez swoje grzechy staliśmy się przyczyną Jego śmierci jako przebłagalnej ofiary za grzechy. Można też w tym znaczeniu rozumieć słowa Jezusa: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie”.
Jest też krzyż Chrystusa dla wszystkich wezwaniem w duchu słów Jana, apostoła i ewangelisty: „Krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy”. Krzyż Chrystusa nie przestaje być miłosiernym, a zarazem surowym wezwaniem dla każdego do uznania i wyznania własnej winy: a w ten sposób do życia w prawdzie.

 
NOWENNA
DZIEŃ ÓSMY – 12.VIII.2014 r.

Bł. Matka Teresa z Kalkuty - urodziła się 26 sierpnia 1910 roku w Skopje na terenie dzisiejszej Macedonii. Wychowana w wierze katolickiej już od najmłodszych lat fascynowała się misyjną posługa Kościoła. W wieku osiemnastu lat wstąpiła do Instytutu Błogosławionej Dziewicy Maryi i została misjonarką. Do Indii dotarła po raz pierwszy w 1929 roku i tu w 1931 roku złożyła pierwsze śluby zakonne. 10 września 1946 roku podróżując z Kalkuty do klasztoru w Dardżyling na coroczne rekolekcje Matka Teresa doświadczyła „powołania w powołaniu”. Została wezwana, by opuścić klasztor i założyć nowe zgromadzenie oddane pomocy ubogim. Przez ponad 45 lat służyła ubogim, chorym sierotom i umierającym w Indiach. Zmarła 5 września 1997 roku w Kalkucie.

Święta Maryjo, Matko Boża!
Pragniemy oddać się Tobie, albowiem Tyś jest Matką Boga i naszą Matką, albowiem Syn Twój Jezus wszystkich nas powierzył Tobie. Oddajemy Ci cały Kościół […] z jego pasterzami i wiernymi: biskupów, którzy czuwaj nad ludem sobie powierzonym, kapłanów […] zakonników i zakonnice, życie swoje składających w ofierze za Chrystusowe Królestwo […]. Małżonków chrześcijańskich w jedności i nierozerwalnej miłości do swych rodzin. Świeckich zaangażowanych w pracę apostolską. Młodych, marzących o nowym społeczeństwie. Dzieci […] chorych, ubogich, uwięzionych, prześladowanych, osieroconych, wydanych rozpaczy, umierających. Bądź dla nas wszystkich Bramą Niebios, życiem, słodyczą i nadzieją, byśmy mogli wraz z Tobą sławić Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Z homilii Jan Pawła II wygłoszonej podczas beatyfikacji Matki Teresy z Kalkuty:
„Poprzez świadectwo swego życia Matka Teresa przypomina wszystkim, że ewangelizacyjna misja Kościoła urzeczywistnia się przez miłosierdzie, które z kolei ożywiane jest przez modlitwę i słuchanie słowa Bożego. Symbolem tego misyjnego stylu jest wizerunek nowej błogosławionej, która jedną ręką trzyma dłoń dziecka, a w drugiej przesuwa paciorki różańca. Kontemplacja i czyn, ewangelizacja i troska o postęp człowieka: Matka Teresa głosi Ewangelię swym życiem, ofiarowanym bez reszty ubogim, a zarazem przenikniętym modlitwą”.
Rzym, 19.X.2003 r.

Wpatrując się w postać bł. Matki Teresy z Kalkuty, przez ręce Maryi polecajmy wszystkich chorych, samotnych, opuszczonych, dotkniętych cierpieniem fizycznym i duchowym:

Zdrowaś Maryjo…

Módlmy się: Panie, nasz Boże, niech nas wspomaga wstawiennictwo Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, + abyśmy wolni od wszelkich niebezpieczeństw, mogli się radować Twoim pokojem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

(Nowenna opracowana przez Joannę Borowicz i ks. Andrzeja Biernata)

 


Najnowsze aktualności

Kategorie

Archiwum

Wesprzyj Pielgrzymkę Podlaską

Przygotowania do pielgrzymki trwają cały rok. Z tego względu chcielibyśmy prosić Was o pomoc w jej organizacji.

Jak mogę pomóc?
Łosice1 sierpnia
Biała Podlaska1 sierpnia
Włodawa31 lipca
Komarówka Podlaska2 sierpnia
Siedlce2 sierpnia
Łuków3 sierpnia
Garwolin3 sierpnia
Wilga3 sierpnia
Ciepielów7 sierpnia
znak wskazujący Częstochowę
Dzień modlitw o powołania8 sierpnia
namiot
Dzień modlitw za służbę zdrowia9 sierpnia
lasek pojednania
Lasek Pojedniania13 sierpnia
Msza Św. w Mirowie13 sierpnia
Wejście pielgrzymki na Jasną Górę14 sierpnia
Uroczystość
Wniebowzięcia NMP
na Jasnej Górze
15 sierpnia
Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com