1 2007-07-29 15:34:06Informacje ogólne
DRODZY PIELGRZYMI!

        Witamy na szlaku Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę. Bardzo cieszymy się z udziału w niej wszystkich, którzy zarówno na trasie, jak i w sposób duchowy włączają się w przeżywanie rekolekcji w drodze. Pielgrzymka bowiem nie jest rajdem wędrownym, ani jakąś formą wesołego i beztroskiego spędzenia wakacji, ale to przede wszystkim rekolekcje, a więc wydarzenie o charakterze religijnym i pokutnym. Pełne przeżycie wędrownych rekolekcji umożliwi z pewnością znajomość i zachowanie pewnych wymogów organizacyjno - porządkowych, jak również zwrócenie uwagi na wymiar duchowy tegoż wydarzenia.
1. Wymiar organizacyjno - porządkowy Pielgrzymki
W Pieszej Pielgrzymce Podlaskiej na Jasną Górę może uczestniczyć każdy, kto:

 • zaakceptuje jej religijny i pokutny charakter, uczestnicząc codziennie we Mszy Świętej, nabożeństwach, konferencjach, wspólnych modlitwach i śpiewach;
 • pragnie pogłębić swoją chrześcijańską formację i szczerym sercem poszukuje Boga;
 • zapisze się u Księdza Przewodnika Grupy ze swojego rejonu;
 • zachowa polecenia Kierownictwa Pielgrzymki, Księdza Przewodnika Grupy i Służb Pielgrzymki;
 • nie będzie tylko biernym uczestnikiem Pielgrzymki ani przyczyną jakichkolwiek konfliktów.

        Każdy zapisany Pielgrzym otrzymuje znaczek, który nosi w widocznym miejscu i Kartę Uczestnictwa, którą zawsze posiada przy sobie i okazuje na prośbę Kierownictwa Pielgrzymki, Księdza Przewodnika Grupy i Służb Centralnych. Znaczek jest taki sam dla wszystkich Uczestników Pielgrzymki Podlaskiej, natomiast odróżnia nas od Uczestników innych Pielgrzymek pieszych, zmierzających na Jasną Górę, które to Pielgrzymki spotykać będziemy bliżej Częstochowy. Dlatego też noszenie znaczka w godnym miejscu jest pięknym świadectwem, dawanym Podlaskiej Pielgrzymce. Z kolei Karta Uczestnictwa to jakby dowód osobisty Pątnika. Należy zatem wpisać do niej wszystkie potrzebne dane (jest to bardzo ważne ze względów porządkowych, organizacyjnych i medycznych), a także osobiście podpisać - po uprzednim uważnym przeczytaniu i zaakceptowaniu - znajdujący się na stronach 4 - 6 Regulamin Pielgrzymki.

        Przy zapisie dokonujemy opłaty, określonej przez Kierownictwo Pielgrzymki, w którą to opłatę wlicza się: wpisowe, ubezpieczenie, obsługa toalet oraz opłata za bagaż. Z opłaty tej zwolnione są trzecie i kolejne osoby z tej samej rodziny; członkowie Służby Zdrowia, posługujący na Pielgrzymce; ci członkowie Służy Muzycznej, którzy niosą swoje instrumenty oraz Alumni Seminarium Duchownego i Osoby Zakonne. W szczególnych przypadkach, na podstawie osobistej decyzji, Ksiądz Przewodnik ma prawo pokryć - z ofiar Pielgrzymów Duchowych - część tej opłaty, lub jej całość, osobom, których nie stać z przyczyn obiektywnych na jej uiszczenie, a zdaniem Księdza Przewodnika zasługują na takie wsparcie. Gdyby jednak z ofiar Pątników Duchowych nie udało się pokryć opłat tychże osób, to mogą być one zapisane na Pielgrzymkę, o ile Ksiądz Przewodnik jest przekonany o ich trudnej sytuacji materialnej, lub one same potwierdzą to zaświadczeniem, otrzymanym od swojego Księdza Proboszcza. Rzecz jasna - chodzi tu znowu o osoby, które zdaniem Księdza Przewodnika lub Księdza Proboszcza zasługują na takie wsparcie.

        Zapisując się do określonej Grupy, Pątnik pozostaje w niej do końca Pielgrzymki - nie wolno zmieniać Grupy w jej trakcie. W ten sposób unikamy zamieszania i bałaganu, który mógłby wyniknąć ze zbyt dużego przemieszczania się Pielgrzymów pomiędzy Grupami.

Jeśli idzie o noclegi na Pielgrzymce, to przede wszystkim winny one się odbywać w namiotach, ustawionych tylko i wyłącznie na wspólnym placu, wskazanym przez Kwatermistrzostwo. Jedynie dla osób starszych przewidziane są noclegi w pomieszczeniach Gospodarzy. Nocleg na kwaterze innych osób może mieć miejsce wówczas, gdy gospodarze są od lat zaprzyjaźnieni z danym Pątnikiem, albo są członkami jego rodziny. Zasadniczo jednak, normalnym miejscem nocowania są namioty.

        Bez względu jednak na to, gdzie ma miejsce nocleg, jest on zawsze oddzielny dla Sióstr i Braci. Zasada ta nie dotyczy jedynie małżonków i rodzeństwa. Zawsze też należy zachować ciszę nocną od godziny 2200. Jest to obowiązkiem wynikającym nie tylko ze względów porządkowych, ale nawet z przykazania miłości bliźniego. Jeżeli bowiem my nie możemy usnąć, czy nie czujemy takiej potrzeby, nie mamy prawa przeszkadzać w odpoczynku tym, którzy pragną z niego skorzystać.

Jako oświetlenia w namiotach i w obrębie gospodarstw używamy tylko i wyłącznie latarek. Musimy uniknąć nawet najmniejszego zagrożenia pożarem, które zachodzi szczególnie w dni suche. Z uwagi na to, że jesteśmy gośćmi na czyimś podwórku czy łące, nie możemy lekkomyślnym zachowaniem czy brakiem ostrożności spowodować jakiejkolwiek szkody, która z pewnością spowodowałaby - oprócz ewidentnych strat materialnych - nieodwracalne straty moralne, w postaci chociażby wrogiego nastawienia mieszkańców odwiedzanych miejscowości do Pielgrzymki. Z kilkoma takimi sytuacjami mamy - niestety - do czynienia. Pierwszym natomiast wymogiem, który z tego wynika, jest codzienny obowiązek pozostawienia idealnego porządku na miejscu, gdzie stały namioty, czy gdzie stawaliśmy na odpoczynek. Z tych także przyczyn winniśmy bardzo oszczędnie używać wody, zwłaszcza na terenach, gdzie gospodarze - nawet dla swoich własnych potrzeb - muszą dowozić ją beczkowozami.

        Na teren noclegu nie wolno przychodzić przed przybyciem Grup. Przebywanie poza Grupami jest równoznaczne z decyzją o wycofaniu się z Pielgrzymki i z pewnością upoważnia Centralną Służbę Porządku, oraz Kierownictwo Pielgrzymki, do podjęcia działań, zmierzających do uszanowania tej decyzji Pątnika. Podobnie, ani Pielgrzym, ani jego rodzina nie może odbierać bagaży i rozstawiać namiotu przed przybyciem Grupy. Chodzi o to, aby wszyscy Pątnicy w Grupie traktowani byli równo, aby mieli równe szanse wyboru miejsca pod namiot, ale też ? żeby zachować pewien porządek. Dlatego osoby, które przybędą karetką na miejsce noclegu ? o czym jeszcze będzie mowa ? mają pozostać w Sanitariacie aż do przybycia Grup.

        Jeśli idzie o wyżywienie, to Kierownictwo organizuje zaopatrzenie, w ramach którego zakupić możemy pieczywo, napoje i inne, podstawowe produkty żywnościowe. Kuchnia Pielgrzymki przygotowuje herbatę i zupę. Część artykułów spożywczych możemy też zabrać ze sobą. Nie znajdziemy jednak w naszym zaopatrzeniu lodów, bowiem tych na Pielgrzymce kategorycznie spożywać nie wolno! Ponadto rezygnujemy ze spożywania napojów oraz innych produktów wątpliwego pochodzenia, gdyż są najczęstszą przyczyną groźnych zatruć. Naprawdę, nie warto dodawać pracy Pielgrzymkowej Służbie Zdrowia, która i tak na brak zajęcia nie narzeka. Chcąc się zatem ustrzec przed zatruciami, bezwzględnie rezygnujemy z zaopatrywania się u przydrożnych handlarzy.

        Co do wyposażenia Pątnika, to zabrać należy przede wszystkim wygodne, mocne i rozchodzone buty (nigdy nowe, założone po raz pierwszy!), pelerynę od deszczu, kilka zmian bielizny i obowiązkowo - nakrycie głowy. Zasadą, jaką się kierujemy, jest używanie stroju skromnego, zdrowego i wygodnego: spodnie mają zakrywać kolana, koszulki muszą koniecznie zakrywać ramiona! Wyklucza się używanie obcisłych, elastycznych strojów typu leginsy i innych ubiorów, nie pasujących do religijnego i pokutnego charakteru Pielgrzymki. Niewłaściwy strój, którego Pątnik nie zechce zmienić, pomimo próśb Służby Porządkowej, albo Kierownictwa, może być podstawą do usunięcia go z Pielgrzymki.

        Z telefonów komórkowych korzystamy jedynie w czasie postojów i na noclegu, jednak tylko do godziny 2200. W czasie marszu, a już szczególnie w czasie Mszy Świętej, modlitw, konferencji czy śpiewów, telefon komórkowy powinien być w ogóle wyłączony. Miejmy w tym względzie na uwadze dobro tych, z którymi pielgrzymujemy, którym naprawdę przeszkadza i nierzadko denerwuje nasza rozmowa przez telefon w momencie, gdy oni się modlą czy chcą się skupić.

        Musimy następnie pamiętać o zabraniu ze sobą potrzebnych nam leków i środków opatrunkowych, a więc kilku bandaży, spirytusu salicylowego, środków wzmacniających, witamin, leków przeciwko przeziębieniu i gorączce, zasypki, itp. Co się tyczy bandaży, to przy zapisie składamy dwa zwykłe i dwa elastyczne. Złożenie przy zapisie tychże bandaży traktujmy jako wymóg niezwykle ważny, bo praktyka pokazuje, jak bardzo szybko są one zużywane na opatrunki. Pielgrzymkowa Służba Medyczna udziela jedynie doraźnej pomocy na trasie i w punktach medycznych. Na opatrunki zgłaszajmy się bezpośrednio po dojściu na nocleg, a najpóźniej - do Apelu. Lekarze i Pielęgniarki także mają prawo do odpoczynku! Jeśli mamy poważniejsze wątpliwości co do stanu swojego zdrowia, lub przechodziliśmy ostatnio jakieś choroby, skonsultujmy się z lekarzem przed Pielgrzymką i poważnie rozważmy kwestię możliwości swojego udziału w Pielgrzymce - czy nie będzie lepiej, na przykład, uczestniczyć w niej duchowo?

        W przypadku jednak poważnych problemów zdrowotnych, które pojawią się na trasie, Pielgrzymowi przysługuje prawo dwukrotnego skorzystania z przejazdu karetką. Trzeci taki przejazd upoważnia Księdza Kapelana Pielgrzymkowej Służby Zdrowia do stwierdzenia niedyspozycji Pątnika i - po konsultacji z Kierownictwem Pielgrzymki - odesłania go do domu. Zezwolenie na każdorazowy przejazd wpisuje do Karty Uczestnictwa jedynie lekarz lub dyplomowana pielęgniarka. Chory, po przybyciu do Sanitariatu w miejscowości noclegowej, pozostaje w nim do przyjścia Grup.

Zapas żywności i ubrań, zapakowany do torby lub plecaka (ale bez stelaża!), namiot i śpiwór ? zdajemy na samochód bagażowy swojej Grupy. Butli gazowych, misek i wiaderek plastikowych nie pakujemy do bagażu, a zdajemy je bezpośrednio u Kierowcy.

Do udziału w Pielgrzymce można włączyć się w każdym czasie. Osoby, które chcą to uczynić, zapisują się u Przewodnika Grupy oraz otrzymują znaczek i Kartę Uczestnictwa. Jeśli jednak nie ma możliwości nawet częściowego udziału w Pielgrzymce, zawsze można ją odwiedzić. Trzeba jednak i wówczas ? ze względu na charakter religijny i pokutny rekolekcji w drodze ? uszanować pewne zasady.

Otóż, osoby odwiedzające Pielgrzymkę zostawiają samochody w miejscu noclegów! Nikt nie może towarzyszyć Pielgrzymce samochodem osobowym, zajmując bardzo często te miejsca na odpoczynku (zwykle w cieniu!), które mogliby zająć strudzeni Pątnicy! Poza tym, duża ilość samochodów, jeżdżących przy idących Grupach, niezwykle utrudnia przemarsz, zwiększając - co oczywiste - zagrożenie wypadkiem, a do tego zmuszając Pątników do wdychania dodatkowej porcji spalin. Niestety, z obserwacji wynika, że wielu odwiedzających Pielgrzymkę niewiele sobie robi z tych ostrzeżeń i nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia, jakie lekkomyślnie stwarza. Również na polu namiotowym niektórzy odwiedzający nie potrafią uszanować pielgrzymkowej atmosfery, paląc papierosy czy hałasując w czasie ciszy nocnej. Toteż, za niewłaściwe zachowanie Gościa konsekwencje ponosi Pielgrzym, do którego ten przybył! Miejmy to na uwadze, aby tak miłe wydarzenie, jakim są odwiedziny, nie stało się okazją do sprawienia komuś przykrości.

        W Pielgrzymce zasadniczo można brać udział bez względu na wiek, jednak osoba, która nie ukończyła 15 lat, może w niej uczestniczyć w towarzystwie osoby dorosłej, idącej w tej samej Grupie, posiadającej pisemne upoważnienie jej rodziców odnośnie do podjęcia decyzji o interwencji medycznej (operacji), natomiast osoba mająca od 15 do18 lat uczestniczy na podstawie pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów, przedstawionego przy zapisie i wpisu do Karty Uczestnictwa zgody rodziców na to, by Ksiądz Kapelan Pielgrzymkowej Służby Zdrowia mógł podjąć decyzję o interwencji medycznej (operacji), w razie nagłej potrzeby.

        Po Pielgrzymce, w ciągu roku, wszyscy powinniśmy uczestniczyć w spotkaniach Grupy, organizowanych w Parafii. Jest to niezwykle ważny wymiar pielgrzymowania, które w ten sposób nie ogranicza się jedynie do samego wędrowania na Jasną Górę, ale traktowane jest jako program całorocznej pracy.

        Zachowanie powyższych zasad organizacyjnych z pewnością pomoże dobrze przeżyć Pielgrzymkę wszystkim jej Uczestnikom. Wiemy jednak dobrze, że nie wszyscy i nie zawsze zasad tych przestrzegają. Co wówczas? Otóż, za nieprzestrzeganie Regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem Pielgrzymki, przewiduje się upomnienie z wpisem do Karty Uczestnictwa, a jeśli to nie okazałoby się skuteczne - natychmiastowe usunięcie z Pielgrzymki, z podaniem nazwiska usuniętego Pielgrzyma do wiadomości Pątników, rodziców lub rodziny oraz Księdza Proboszcza Parafii, z której pochodzi. Miejmy jednak nadzieję, że takich sytuacji albo wcale nie będzie, albo będą one sporadyczne.


2. Wymiar duchowy Pielgrzymki
        Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę to rekolekcje w drodze. Dlatego bardzo ważnym jest, aby wyruszając na nią, nastawić się zarówno na pracę duchową, jak i na to, że będzie trzeba - w tym duchu - podjąć pewne wyrzeczenia, a już na pewno pielgrzymować w sposób zdyscyplinowany i odpowiadający charakterowi tego wydarzenia. Dlatego wyruszając na trasę, należy przystąpić do Spowiedzi Świętej oraz włączyć się w przeżycie triduum przygotowawczego do Pielgrzymki, o ile takowe jest organizowane w miejscu wyjścia Grupy. Spowiedź przed wyruszeniem nie jest wymogiem ostatecznym, bo zawsze także można przystąpić do niej w trakcie Pielgrzymki, dobrze jest jednak uczestniczyć w Pielgrzymce już od początku w sposób pełny i owocny. Dlatego doradzamy Spowiedź przed wyruszeniem na trasę, na samej zaś Pielgrzymce zachęcamy do Spowiedzi tych, którzy potrzebują więcej czasu na refleksję i przemyślenie swego życia, albo chcą skorzystać ze Spowiedzi Świętej generalnej. Pielgrzymka to dobry czas do takiej Spowiedzi.

        Posługą sakramentalną na trasie służą wszyscy Księża, jednak starajmy się spowiadać na trasie (na końcu Grupy), a nie w kościele po Apelu. To bardzo dobrze, że jesteśmy przyzwyczajeni do konfesjonału, ale miejmy na względzie zmęczenie naszych Księży Przewodników, którzy też są z nami cały czas na trasie i dla których potem siedzenie kilka godzin w konfesjonale oznacza wysiłek ponad ich możliwości. A poza tym ? na trasie zawsze jest większa szansa na Spowiedź spokojną, bez pośpiechu, oraz na dłuższy i owocny dialog ze Spowiednikiem. Natomiast w kościele po Apelu (o ile Apel tam się odbywa) jest codziennie udzielana Komunia Święta dla tych osób, które tego dnia wyspowiadały się na trasie i nie przystąpiły do Stołu Pańskiego na porannej Mszy Świętej.

        Aby należycie przeżyć czas wędrownych rekolekcji, zabieramy ze sobą różaniec, modlitewnik i śpiewnik pielgrzymkowy (można go zakupić nawet w czasie Pielgrzymki), notes i długopis. Już przed wyruszeniem należałoby określić intencję generalną swojego pielgrzymowania, w jakiej to intencji będziemy znosić wszelkie trudy drogi i w jakiej będziemy się modlić na trasie. Intencje szczegółowe natomiast możemy codziennie zapisywać na kartkach i dołączać do Modlitwy Różańcowej, albo przedstawiać je w sercu. Wszystkie jednak kartki z zapisanymi intencjami będą zebrane i złożone przez Tronem Matki Bożej na Jasnej Górze w dniu wejścia Pielgrzymki.

Pełny i owocny udział w rekolekcjach wędrownych zakłada włączenie się we wszystkie punkty programu pielgrzymkowego. Co się na niego składa?

        Rano, po śniadaniu i złożeniu bagaży, uczestniczymy we Mszy Świętej. Jest to centralny punkt i najważniejsze wydarzenie, jakie w ciągu całego dnia pielgrzymowania może mieć miejsce. Czynnie włączamy się w liturgię, także ? w śpiewy, korzystając przy tym ze śpiewników. Pełniący posługę muzyczną na Mszy Świętej zawsze podają strony w śpiewniku, na których znajduje się dana pieśń. Pamiętajmy jednocześnie o zachowaniu postu eucharystycznego, a więc o powstrzymaniu się od jedzenia i picia (z wyjątkiem wody i lekarstw) na godzinę przed przewidywanym czasem przyjęcia Komunii Świętej.

        Po Mszy Świętej wyruszamy na trasę i tam uczestniczymy w modlitwach porannych, połączonych z dziękczynieniem za Mszę Świętą i Komunię Świętą (mocniej należy wyakcentować to dziękczynienie w modlitwach w Grupie i podkreślać jego wagę), wtedy też przeprowadzamy poranne Rozmyślanie i śpiewamy Godzinki. Potem, w ciągu dnia, odmawiamy cząstkę Różańca z odczytaniem wspomnianych już intencji, oraz słuchamy konferencji programowej, związanej z myślą przewodnią całej Pielgrzymki, zwykle wyrażonej w haśle. Poza tym, w ciągu dnia odprawiana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego, jak również Nowenna przygotowująca do spotkania z Matką, oraz - pod koniec dnia - odmawiane są modlitwy wieczorne. Już na noclegu, o godzinie 2100, ma miejsce Apel Jasnogórski.

        Ponadto, może być wygłoszona w Grupie jakaś dodatkowa konferencja, może się odbyć spotkanie ze specjalnie zaproszonym gościem, a bardzo gorąco proponuje się również wprowadzanie chwil całkowitej ciszy. To ostatnie domaga się większego docenienia i praktykowania - serdecznie zachęcamy do tego! Poza tym, pomiędzy poszczególnymi punktami programu dnia, modlimy się śpiewem. Jednak tutaj - bardzo zasadnicza uwaga! Starajmy się unikać śpiewów świeckich, o charakterze rozrywkowym czy dyskotekowym, bo tych nie brakuje w radiu czy w telewizji na co dzień. Pielgrzymka jest czasem bardzo szczególnym, dlatego powinno ją wyróżniać także wykonywanie śpiewów religijnych (chociażby wesołych). Niech to odróżnia ten czas od naszej codzienności, w której tak ważne miejsce zajmuje telewizor, radio, magnetofon czy komputer. Szczególnie duże znaczenie zasada ta zyskuje w momencie, gdy przechodzimy przez kolejne miejscowości i jesteśmy serdecznie witani przez ich mieszkańców. Wówczas nieodpowiedni śpiew może spowodować ich rozczarowanie, a z naszej strony - może to być złe świadectwo, dawane Pielgrzymce.

        Trzeba nam bowiem dobrze zrozumieć, że charakter pokutny pielgrzymowania nie polega na zamartwianiu się czy na zwieszaniu głowy i podtrzymywaniu marsowego nastroju. Wręcz przeciwnie, pokuta jako skierowanie serca ku Bogu, jako zmiana naszego myślenia z ludzkiego - na myślenie bardziej na sposób Boży, zawsze jest czymś bardzo radosnym, dlatego charakter pokutny Pielgrzymki podkreślamy poprzez radość! Radość Bożą! Ponadto wyrażamy go poprzez chętne i szczere podporządkowanie się zasadom pielgrzymowania, oraz - poprzez codzienne budowanie atmosfery życzliwości, uprzejmości, pogody ducha i chętnej wzajemnej pomocy. Stąd też nie zwracamy się do siebie przez: "pan", "pani", ale przez: "bracie", "siostro".

        Również w rozmowach z innymi Pątnikami na postojach, na noclegach, czy chociażby na trasie - w czasie na to przeznaczonym - wymieniajmy się duchowymi doświadczeniami z Pielgrzymki, rozmawiajmy o sprawach wiary, pomagajmy sobie w podjęciu mądrych i rzetelnych postanowień. Takie bowiem postanowienie - konkretne i odważne - powinno zakończyć udział w Pielgrzymce każdego z Pątników i być programem duchowej pracy w ciągu roku.

        Czy jednak te duchowe dobra mogą się stać udziałem osób, które nie uczestniczą w Pielgrzymce, wędrując na trasie?


3. Pielgrzymowanie duchowe
        Tak! Mogą się oni włączyć w Duchową Pielgrzymkę, która właśnie przeznaczona jest dla osób starszych, chorych i tych, które z różnych względów nie mogą uczestniczyć w Pielgrzymce fizycznie. Przeznaczona jest także dla osób, które w sposób duchowy chcą łączyć się z Pielgrzymami na trasie. A może w niej uczestniczyć każdy, kto w dniach od 1 do 15 sierpnia:

 • będzie codziennie - w miarę możliwości - uczestniczył we Mszy Świętej i przystąpi do Komunii Świętej;
 • codziennie odmówi część Różańca Świętego, Modlitwę południową "Anioł Pański" i Apel Jasnogórski;
 • każdy dzień przeżyje z konkretną intencją wynagradzającą, pokutną lub błagalną;
 • codziennie odmówi Modlitwę Pielgrzyma;
 • ogólną intencję uczestnictwa w Pielgrzymce duchowej przekaże na kartce komuś z Pielgrzymów lub Księdzu Przewodnikowi Grupy.


A oto treść Modlitwy Pielgrzyma:
Wszechmogący Wieczny Boże, Ty niegdyś dla ludu wędrującego przez pustynię byłeś wodzem i drogą, otaczaj opieką tych wszystkich, którzy podjęli się trudu pieszej pielgrzymki, daj im szczęśliwie dojść do Tronu Jasnogórskiej Pani i dopomóż bezpiecznie powrócić do domów. Najlepszy nasz Ojcze, Ty przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym prowadzisz do siebie swój Kościół Pielgrzymujący na ziemi, dozwól, abyśmy Ciebie szukali ponad wszystko i zawsze kroczyli w naszej ziemskiej pielgrzymce drogą Twoich przykazań. Panie nieba i ziemi, Ty nam dałeś Najświętszą Maryję Pannę jako wzór do naśladowania. Spraw, abyśmy w Nią wpatrzeni, postępowali drogą nowego życia.
Amen


        Każdy, kto chce włączyć się w Pielgrzymkę Duchową, jest proszony o to, aby pobrał w swojej Parafii specjalny blankiet, na którym znajdzie Modlitwę Pielgrzyma, zasady uczestnictwa, natomiast na jednym z odcinków tego blankietu zapisze swoją intencję oraz imię, nazwisko i adres - i ten odcinek przekaże przez kogoś z Pątników Księdzu Przewodnikowi swojej Grupy, albo wyśle na wskazany na blankiecie adres bezpośrednio do Kierownictwa Pielgrzymki. Bardzo zależy nam na stworzeniu listy Duchowych Uczestników naszej Pielgrzymki!

        Udział w Duchowej Pielgrzymce nie wiąże się z koniecznym uiszczaniem jakichś opłat, dopuszcza jednak dokonywanie wpłat dobrowolnych. Jeżeli ktoś zamierza takowych dokonać, to na wspomnianym blankiecie znajdzie numer konta, na które będzie mógł wysłać swoją ofiarę.

        Wreszcie, na blankiecie duchowego uczestnictwa, jak równie w Kartach Uczestnictwa, które Pątnicy mają ze sobą na trasie, zapisane są formy łączności Pielgrzymki Podlaskiej z Katolickim Radiem Podlasie, które wspiera nas już na etapie przygotowań, a potem stale towarzyszy nam na trasie.

Na falach tegoż Radia codziennie usłyszymy transmisję Mszy Świętej o godzinie 600, w czasie której, zamiast homilii, odczytane będzie Rozmyślanie Pielgrzymkowe (tradycyjnie już przygotowywane przez młodzież z naszej Diecezji). O godzinie 1200 odmawiana jest Modlitwa południowa "Anioł Pański" oraz odczytywana jest konferencja programowa, którą Pielgrzymi tego dnia usłyszą na trasie. O godzinach: 850, 1250, 1450 ? będą mieć miejsce relacje z trasy Pielgrzymki, a o godzinie 1750 - podsumowanie dnia. O 2030 - odmawiany jest Różaniec, a o godzinie 2100 - transmitowany jest z trasy Pielgrzymki Apel Jasnogórski. Ponadto, wiele informacji przekazywanych jest w serwisach lokalnych, nadawanych co godzinę. Oprócz tego, w ciągu całej Pielgrzymki, będzie kilka transmisji Mszy Świętych z różnych miejsc.

Zatem, słuchanie w tych dniach naszej diecezjalnej Rozgłośni jest doskonałą formą nawiązania duchowej łączności z Pielgrzymami na trasie. Można też, za pośrednictwem Radia, przekazywać Pielgrzymom pozdrowienia i zapewnienia o modlitwie. To bardzo krzepi i podtrzymuje na duchu tych, którzy wędrują w spiekocie dnia.

Włączajmy się więc chętnie w duchowe uczestnictwo w rekolekcjach pielgrzymkowych, o ile nie możemy wyruszyć na szlak.4. Zasady niepisane i tradycje pielgrzymkowe

        Osoby, które wiele lat pielgrzymują do Tronu Jasnogórskiej Pani, dobrze znają pewne zasady, które zapisane są w sercach Pątników, ale o których nie zawsze wiedzą lub pamiętają ci, którzy wyruszają po raz pierwszy. Warto więc może przypomnieć, że:

 • Pielgrzymowi - na noclegach i postojach - ze strony Gospodarzy nic się nie należy! Wszystko otrzymuje z ich dobroci i dlatego winien okazać im szczerą i wielką wdzięczność;
 • wdzięczność i wysoka kultura obowiązuje na każdym noclegu czy odpoczynku, gdyż jest to świadectwo o całej Pielgrzymce;
 • w czasie Pielgrzymki nie pijemy alkoholu pod żadną postacią i pod żadnym pozorem nie palimy papierosów, nie mówiąc już o narkotykach;
 • staramy się upowszechniać piękny zwyczaj dzielenia się z innymi tym, co mamy, najlepiej przygotowując wspólnie posiłki, pomagając sobie nawzajem w rozstawianiu namiotów, przyniesieniu wody, itd.;
 • zwracamy uwagę na kondycję osób idących obok, zwłaszcza starszych, pomagając im - w razie potrzeby - ponieść plecak, lub robiąc im zakupy na postoju;
 • jak najczęściej wyręczamy Siostry Pielęgniarki w niesieniu podręcznych toreb z lekami, a na postoju, gdy Siostry zajęte są robieniem opatrunków, częstujemy je kanapkami lub napojem;
 • Siostry Pielęgniarki, lub lekarzy, jeżeli zamierzają zrobić zakupy z pielgrzymkowym zaopatrzeniu - przepuszczamy bez kolejki;
 • chętnie angażujemy się w prowadzenie modlitw w Grupie przez mikrofon, także chętnie włączamy się w niesienie znaczków i tub, nie oczekując wielokrotnych próśb Księdza Przewodnika;
 • w miarę możliwości - włączamy się do posługi w służbie muzycznej, liturgicznej lub porządkowej w swojej Grupie, na zasadach określonych już wcześniej przez Kierownictwo Pielgrzymki;
 • punktualnie przybywamy na Mszę Świętą i na Apel, sprawnie schodzimy na odpoczynek w miejscu wskazanym przez Służbę Przemarszu, podobnie sprawnie wychodzimy z odpoczynku na trasę;
 • wędrujemy w obrębie swojej Grupy, nie wyprzedzając znaczka z numerem Grupy, ani kabla, łączącego tuby nagłośnieniowe, nie tworząc też z tyłu tak zwanego "ogona"; absolutnie nie idziemy pomiędzy Grupami, gdyż jest to ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia - w przypadku zgubienia swojej Grupy na odpoczynku, idziemy z inną Grupą aż do następnego odpoczynku;
 • w miejscowościach noclegowych nie odłączamy się od Grupy celem "wproszenia" się do kogoś z mieszkańców na nocleg, albo do łazienki - korzystamy tylko z tych miejsc noclegowych, które wskaże Kwatermistrz Grupy, w porozumieniu z Kwatermistrzostwem Centralnym;
 • jeżeli odległość kwatery, na której nocujemy, od miejsca wieczornego Apelu jest dość duża - modlimy się słowami Apelu na kwaterze, zapraszając do modlitwy Gospodarzy; idąc zaś na Apel - także warto Gospodarzy ze sobą zabrać;
 • wyruszając z każdego postoju czy noclegu, obowiązkowo dziękujemy przez mikrofon tym, którzy nas częstowali lub gościli - można im zadedykować pierwszą piosenkę;
 • mając więcej czasu na noclegu, można zrobić pogodny wieczór w Grupie, nie może się on jednak wiązać z rozpaleniem ogniska (ze względu na zagrożenie pożarowe), ani z meczem w piłkę nożną (ze względu na zastraszającą ilość kontuzji, które później musi leczyć Pielgrzymkowa Służba Zdrowia, działająca przecież nieodpłatnie, a mająca i tak zbyt dużo pracy z powodu naszych odcisków) - zechciejmy nie upierać się przy niedobrych zwyczajach, miejmy na względzie nie tylko swoje prywatne dobro czy chęć rozrywki lub zabawy, ale patrzmy szerzej i z wyobraźnią;
 • nie pasuje do atmosfery pielgrzymkowej widok na trasie Pątnika ze słuchawkami na uszach; natomiast zasady korzystania z telefonów komórkowych omówione były wcześniej: korzystamy z nich na postojach i na noclegu, ale tylko do godziny 2200;
 • pod żadnym pozorem nie kąpiemy się w rzekach lub jeziorach, spotkanych na trasie, gdyż może się to skończyć nieszczęściem ? z uwagi na przemęczenie mięśni długotrwałym wysiłkiem.        Warto w tym miejscu wspomnieć o jeszcze jednej, przepięknej tradycji, iż na Pielgrzymce codziennie sprawowana jest Msza Święta w intencji wszystkich Dobroczyńców i wszystkich jej życzliwych. Podobnie, codziennie sprawowane są Msze Święte w intencjach szczegółowych, dotyczących Pielgrzymki, według następującego porządku:
1 sierpnia - za firmę IWONEX z Siedlec, przygotowującą materiały drukowane, znaczki i pamiątki;
2 sierpnia - za kierowników i właścicieli aptek oraz ofiarodawców leków;
3 sierpnia - za Autorów rozmyślań, konferencji i nowenny pielgrzymkowej;
4 sierpnia - za kapłanów, alumnów i osoby zakonne, uczestniczące w Pielgrzymce;
5 sierpnia - za Służbę Techniczną i obsługę nagłośnienia w Grupach;
6 sierpnia - za Służbę Przemarszu i Braci Łączników;
7 sierpnia - za Służbę Porządkową Pielgrzymki i Braci Porządkowych;
8 sierpnia - za Ks. Roberta Wegierę, Ks. Jana Packa, Agnieszkę Mazurek, Małgosię Olszówkę i wszystkich zmarłych Pielgrzymów;
9 sierpnia - za Służbę Zdrowia Pielgrzymki, Kierowców karetek i Kierowców Aptek Pielgrzymkowych;
10 sierpnia - za Służbę Muzyczną Pielgrzymki i Zespoły Muzyczne Grup;
11 sierpnia - za Służbę Liturgiczną Pielgrzymki;
12 sierpnia - za Służbę Czystości;
13 sierpnia - za Kuchnię Pielgrzymkową;
14 sierpnia - za Bazę Pielgrzymki i Zaopatrzenie pielgrzymkowe;
15 sierpnia - za Katolickie Radio Podlasie.

Zechciejmy te intencje włączać także do naszych prywatnych modlitw!


        Niech głębokie przemyślenie i zastosowanie wszystkich przypomnianych tu zasad, które - choć może rzeczywiście nie najłatwiejsze - ale charakteryzowały naszą Podlaską Pielgrzymkę od jej powstania, pomoże wszystkim Pątnikom w przeżyciu jej jako wydarzenia religijnego, jako rekolekcji w drodze. Tylko mądre i zdyscyplinowane podejście do tego niezwykłego wydarzenia, jakim są te wędrowne rekolekcje, przyczyni się do ich obfitego owocowania w naszym życiu. Tego właśnie życzymy i w tym duchu zapraszamy do udziału w kolejnych Pielgrzymkach - czy to na szlaku, czy w sposób duchowy - oraz do stałej łączności z nami. Prosimy też o modlitwę, aby całe to przedsięwzięcie przyczyniało się do powiększenia chwały Bożej i do pożytku nie tylko tych, którzy się w nie włączają, ale całej naszej Diecezji.

 

Kierownictwo Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej
na Jasną Górę


Ważniejsze wiadomości:
Strona wykorzystuje pliki cookie do prawidłowego działania. W twojej przeglądarce możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookie.ok
banerbaner
img
Regulamin2007-03-15 10:20:40
img
ABC Pielgrzyma2012-07-31 21:21:49
Brak wiadomości z ostatnich 90 dni
Ostatnie zdjęcia
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
zdjecie
Odwiedziło nas:
01919983
do wyjscia 42PPP:
timer